Οδηγός βιωσιμότητας των δομών

Οδηγός βιωσιμότητας των δομών και αποτελεσμάτων του Έργου ESTI@ μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από την Ε.Ε

Η έκθεση, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί, περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες, καθεμιά από τις οποίες αποτελεί και ξεχωριστό παραδοτέο:

1. Μεθοδολογικός σχεδιασμός
2. Λίστα με πιθανές προκλήσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση παρόμοιων συγχρηματοδοτούμενων Έργων καθώς και μετά την λήξη τους
3. Διερεύνηση των δυνητικά απαιτούμενων αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάζουν τις υπάρχουσες θεσμικές λειτουργίες του Δήμου και ιδιαιτέρως στον οργανισμό του, ώστε τόσο το ευρωπαϊκό έργο ESTI@ όσο και παρόμοια Έργα να ενσωματώνονται αρμονικά στην υπηρεσιακή διαδικασία.
4. Κείμενο προτάσεων πολιτικής
5. Αποτύπωση του αντίκτυπου που αναμένεται να έχει η μεθοδολογία της υλοποίηση του Έργου ESTI@ στις δημοτικές κοινωνικές πολιτικές 6. Οδηγός βιωσιμότητας των δομών και αποτελεσμάτων του Έργου ESTI@ μετά την λήξη της χρηματοδότησης του από την Ε.Ε
7. Τελική έκθεση στην ελληνική γλώσσα
8. Τελική έκθεση στην αγγλική γλώσσα

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον οδηγό εδώ